همسایه شمالی و بازی برد _ برد

همسایه شمالی و بازی برد _ برد

گلستان یکی از چند استان محدود کشور است که از مزیت راه های بین المللی زمینی، دریایی، هوایی و ریلی جهت جابجایی بار و مسافر برخوردار است.