رتبه عالی گلستان در ارزیابی بین استان های سراسر کشور

رتبه عالی گلستان در ارزیابی بین استان های سراسر کشور

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی ، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری گفت : بر اساس ارزیابی سالیانه استانداری های سراسر کشور توسط معاونت های تخصصی و مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت کشور و بر اساس مستندات ماخوذه در قالب گزارش خود ارزیابی حوزه های مختلف استانداری در بستر سامانه جامع مدیریت عملکرد (تسما) ، در ارزیابی سال ۱۴۰۱ استانداری گلستان در سطح عالی ارزیابی و در زمره استانداری های برتر کشور قرار گرفت.؛
افتخار دولت سیزدهم در گلستان رفع تبعیض است

افتخار دولت سیزدهم در گلستان رفع تبعیض است

استاندار گلستان اظهار کرد: افتخار دولت سیزدهم در گلستان رفع تبعیض است و بر این باوریم که هیچ جامعه ای بدون برنامه رشد نخواهد کرد که البته در منابع دینی نیز مورد توجه است و توانستیم چشم اندازی شورانگیز را برای استان تعریف کنیم تا در افق ۱۴۰۴ سرانه هر گلستانی را به میانگین سرانه کشوری برسانیم.؛